Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 16, 17, 18, 18, 20 trang 19 Sách bài tập Hình...

Câu 16, 17, 18, 18, 20 trang 19 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao: Chọn phương án đúng....

Chia sẻ
Chọn phương án đúng.. Câu 16, 17, 18, 18, 20 trang 19 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. – Bài tập trắc nghiệm chương I – Phép dời hình và phép đồng dạng

16. Trang 19 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

 Hợp thành của một phép tịnh tiến và phép đối xứng tâm là phép nào trong các phép sau đây?

(A) Phép đối xứng trục;            (B) Phép đối xứng tâm;

(C) Phép đồng nhất;                 (D) Phép tịnh tiến.

Đáp án: B

17. Trang 19 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

 Cho hai đường thẳng song song d và d’. Có bao nhiêu phép vi tự với tỉ số k = 20 biến đường thẳng d thành đường thẳng d’?

(A) Không có phép nào;          (B) Có một phép duy nhất;

(C) Chỉ có hai phép;                (D) Có vô số phép.

Đáp án: D

18. Trang 19 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

Cho hai đường thẳng cắt nhau d và d’. Có bao nhiêu phép vị tự biến d thành d’?

(A) Không có phép nào;        (B) Có một phép duy nhất;

(C) Chỉ có hai phép;              (D) Có vô số phép.

Đáp án: A

19. Trang 19 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

Cho hai đường thẳng song song d và d’ và một điểm O không nằm trên chúng. Có bao nhiêu phép vị tự tâm O biến đường thẳng d thành đường thẳng d’?

(A) Không có phép nào;         (B) Có một phép duy nhất;

(C) Chỉ có hai phép;               (D) Có vô số phép.

Đáp án: B

20. Trang 19 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

Cho hai đường tròn bằng nhau (O; R) và (O’; R) với tâm O và O’ phân biệt. Có bao nhiêu phép vị tự biến (O; R) thành (O’; R)?

(A) Không có phép nào;         (B) Có một phép duy nhất;

(C) Chỉ có hai phép;               (D) Có vô số phép.

Đáp án: D