Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 6, 7, 8, 9, 10 trang 17 Sách bài tập Hình...

Câu 6, 7, 8, 9, 10 trang 17 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao: Chọn phương án đúng....

Chia sẻ
Chọn phương án đúng.. Câu 6, 7, 8, 9, 10 trang 17 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. – Bài tập trắc nghiệm chương I – Phép dời hình và phép đồng dạng

6. Trang 17 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

Đồ thị của hàm số y = cosx có bao nhiêu trục đối xứng?

(A) Không có phép nào;

(B) Có một phép duy nhất;

(C) Chỉ có hai phép;

(D) Có vô số phép.

Đáp án: D

7. Trang 18 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

(A) Tam giác có trục đối xứng;

(B) Tứ giác có trục đối xứng;

(C) Hình thang có trục đối xứng;

(D) Hình thang cân có trục đối xứng.

Đáp án: D

8. Trang 18 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

 Trong các hình dưới đây hình nào có ba trục đối xứng?

(A) Đoạn thẳng;                              (B) Đường tròn;

(C) Tam giác đều;                            (D) Hình vuông.

Đáp án: C

9. Trang 18 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

(A) Tam giác đều có tâm đối xứng;

(B) Tứ giác có tâm đối xứng;

(C) Hình thang cân có tâm đối xứng;

(D) Hình bình hành có tâm đối xứng.

Đáp án: D

10. Trang 18 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

Cho hai đường thẳng bất kì d và d’. Có bao nhiêu phép quay biến đường thẳng d thành đường thẳng d’?

(A) Không có phép nào;

(B) Có một phép duy nhất;

(C) Chỉ có hai phép;

(D) Có vô số phép.

Đáp án: D