Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.22 trang 64 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Bài...

Câu 2.22 trang 64 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Bài 2: Hoán vị chỉnh hợp và tổ hợp...

Câu 2.22 trang 64 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao.                      \(A_6^4 = 6.5.4.3 = 360\).. Bài 2: Hoán vị chỉnh hợp và tổ hợp

a) Một người có 4 pho tượng khác nhau và muốn bày 4 pho tượng vào dãy 6 vị trí trên một kệ trang trí. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp?

b) Một người có 8 pho tượng khác nhau và muốn bày 6 pho tượng trong số đó vào 6 chỗ trống trên một kệ trang trí. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp?

Quảng cáo

a) 4 pho tượng xếp vào 4 vị trí có thứ tự. Vậy số cách sắp xếp là

                     \(A_6^4 = 6.5.4.3 = 360\).

b) Đầu tiên ta chọn 6 pho tượng để bày , có \(C_8^6 = 28\) cách chọn. Mặt khác có 6! = 720 cách sắp xếp 6 pho tượng này. Vậy có 28.720 = 20 160 cách.

Quảng cáo