Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.23 trang 64 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 2.23 trang 64 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Cho 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Hãy tính số các số tự nhiên...

Câu 2.23 trang 64 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Cho 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Hãy tính số các số tự nhiên. Bài 2: Hoán vị chỉnh hợp và tổ hợp

Cho 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Hãy tính số các số tự nhiên

a) Có 5 chữ số đôi một khác nhau và bắt đầu bởi chữ số khác chữ số 1

b) Có 5 chữ số đôi một khác nhau và bắt đầu bởi 24

c) Có 5 chữ số đôi một khác nhau và không bắt đầu bởi 241.

Quảng cáo

a) Số các số có đúng 5 chữ số khác nhau là 5! = 120. Số các số có đúng 5 chữ số khác nhau và bắt đầu bởi số 1 là 4! = 24. Do đó kết quả cần tìm là \(120 – 24 = 96\).

b)3! = 6.

c) Số các số có đúng 5 chữ số khác nhau và bắt đầu bởi số 241 là 2!

Do đó các số có 5 chữ số đôi một khác nhau và không bắt đầu bởi 241 là:

 \(5! – 2! = 118.\)

Quảng cáo