Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.29 trang 65 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 2.29 trang 65 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Bài 3: Nhị thức Niu – tơn...

Câu 2.29 trang 65 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tìm số hạng thứ 4 trong khai triển \({\left( {a – 2x} \right)^{20}}\) theo lũy thừa tăng dần của x.. Bài 3: Nhị thức Niu – tơn

Tìm số hạng thứ 4 trong khai triển \({\left( {a – 2x} \right)^{20}}\) theo lũy thừa tăng dần của x.

\( – C_{20}^3{2^3}{a^{17}}{x^3}\).

Quảng cáo