Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.31 trang 65 SBT Đại Số – Giải tích Nâng cao...

Câu 2.31 trang 65 SBT Đại Số – Giải tích Nâng cao 11...

Câu 2.31 trang 65 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. c)\( – 16C_{15}^{11}{x^{11}}\). Bài 3: Nhị thức Niu – tơn

Tìm

a) Số hạng thứ 8 trong khai triển của \({\left( {1 – 2x} \right)^{12}}\)

b) Số hạng thứ 6 trong khai triển của \({\left( {2 – {x \over 2}} \right)^9}\)

Quảng cáo

c) Số hạng thứ 12 trong khai triển của \({\left( {2 – x} \right)^{15}}\)

Các số hạng được sắp xếp theo thứ tự lũy thừa tăng dần của x.

a)\( – C_{12}^7{2^7}{x^7}\);

b) \( – {1 \over 2}C_9^5{x^5}\);

c)\( – 16C_{15}^{11}{x^{11}}\).

Quảng cáo