Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 1 trang 55 Đại số và Giải tích lớp 11:...

Câu hỏi 1 trang 55 Đại số và Giải tích lớp 11: (a + b)4 = (a + b)3(a + b)...

Câu hỏi 1 trang 55 SGK Đại số và Giải tích 11. (a + b)4 = (a + b)3(a + b). Bài 3. Nhị thức Niu – Tơn

Khai triển biểu thức (a + b)4 thành tổng các đơn thức.

Quảng cáo

(a + b)4 = (a + b)3(a + b)

= (a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 )(a + b)

= a4 + 3a3b + 3a2b2 + ab3 + a3b + 3a2b2 + 3ab3 + b4

= a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11