Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.52 trang 68 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Bảng...

Câu 2.52 trang 68 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Bảng phân bố xác suất của X là...

Câu 2.52 trang 68 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. 0,9215. Bài 6: Biến ngẫu nhiên rời rạc

Anh Bình mua bảo hiểm của công ty bảo hiểm A. Công ty A trả 500 nghìn đồng nếu anh Bình ốm; 1 triệu đồng nếu anh Bình gặp tai nạn và 6 triệu đồng nếu anh Bình ốm và gặp tai nạn. Mỗi năm anh Bình đóng 100 nghìn đồng bảo hiểm. Biết rằng trong một năm xác suất để anh Bình ốm và gặp tai nạn là 0,0015; ốm nhưng không gặp tai nạn là 0,0485; không ốm nhưng gặp tai nạn là 0,0285; không ốm và không gặp tai nạn là 0,9215. Gọi X là số tiền công ti bảo hiểm chi trả cho anh Bình mỗi năm.

a) Lập bảng phân bố xác suất của X.

b) Tính E(X). Nêu ý nghĩa.

Bảng phân bố xác suất của X là

X

5900000

Quảng cáo

400000

900000

-100000

P

0,0015

0,0485

0,0285

0,9215

\(E\left( X \right) =  – 38250.\) Vậy công ty bảo hiểm thu lời trung bình là 38250 đồng mỗi năm từ anh Bình.

Quảng cáo