Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 57 trang 61 Sách BT Hình 11 Nâng cao: Cho hình...

Câu 57 trang 61 Sách BT Hình 11 Nâng cao: Cho hình chóp cụt tứ giác ABCD.A’B’C’D’, có các cạnh bên là AA’,...

Chia sẻ
Cho hình chóp cụt tứ giác ABCD.A’B’C’D’, có các cạnh bên là AA’, BB’, CC’, DD’ và có đáy lớn ABCD là hình bình hành.. Câu 57 trang 61 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao – Bài 4: Hai mặt phẳng song song

57. Trang 61 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Cho hình chóp cụt tứ giác ABCD.A’B’C’D’, có các cạnh bên là AA’, BB’, CC’, DD’ và có đáy lớn ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P, Q lần lượt là giao điểm của các cặp đường thẳng AD’ và BC’, CB’ và DA’, BA’ và CD’, AB’ và DC’. Chứng minh bốn điểm M, N, P, Q đồng phẳng.

Giải

Quảng cáo

Gọi S là điểm đồng quy của các cạnh AA’, BB’, CC’, DD’. Vì BC song song với AD nên giao tuyến \(\Delta\) của hai mặt phẳng (BB’C’C), (AA’D’D) đi qua S và song song với BC. Rõ ràng M, N là hai điểm chung của hai mặt phẳng nói trên. Do đó M, N đều thuộc \(\Delta\). Lí luận tương tự, hai điểm P, Q thuộc giao tuyến \(\Delta’\) của hai mặt phẳng (ABB’A’) và (CDD’C’) (giao tuyến này đi qua S và song song với AB). 

Vậy bốn điểm M, N, P,Q cùng nằm trên mp \(\left( {\Delta ,\Delta ‘} \right)\).

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...