Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 60 trang 62 SBT Toán Hình 11 Nâng cao: Vẽ hình...

Câu 60 trang 62 SBT Toán Hình 11 Nâng cao: Vẽ hình chiếu của hình hộp ABCD.A1B1C1D1 lên một mặt phẳng (P) theo...

Vẽ hình chiếu của hình hộp ABCD.A1B1C1D1 lên một mặt phẳng (P) theo phương chiếu AC1 (AC1 không song song với (P)).. Câu 60 trang 62 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao – Bài 5: Phép chiếu song song

60. Trang 62 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Vẽ hình chiếu của hình hộp ABCD.A1B1C1D1 lên một mặt phẳng (P) theo phương chiếu AC1 (AC1 không song song với (P)).

Quảng cáo

Chọn mặt phẳng chiếu (P) qua C1 và không chứa A. Gọi O là tâm của hình hộp. Khi đó hình chiếu của các điểm A, O, C1 là điểm C1.

Hình chiếu của đoạn thẳng B1D là đoạn thẳng B’D’ nhận C1 làm trung điểm.

Hình chiếu của đoạn thẳng CA1 là đoạn thẳng C’A’ nhận C1 làm trung điểm.

Hình chiếu của đoạn thẳng BD1 là đoạn thẳng B’’D’’ nhận C1 làm trung điểm.

Vậy hình chiếu của hình hộp ABCD.A1B1C1D1 lên mp(P) theo phương chiếu AC1 là lục giác A’B’B’’C’D’D’’ có các cạnh đối song song và bằng nhau.

Quảng cáo