Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 1 trang 163 Đại số và Giải tích 11: Bài...

Câu hỏi 1 trang 163 Đại số và Giải tích 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác...

Câu hỏi 1 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11. Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Quảng cáo

Tính \({{\sin 0,01} \over {0,01}};\,\,{{\sin \,0,001} \over {0,001}}\) bằng máy tính bỏ túi.

\(\eqalign{
& {{\sin 0,01} \over {0,01}} \approx 0,999983 \cr
& {{\sin \,0,001} \over {0,001}} \approx 0,99999983 \cr} \)


Mục lục môn Toán 11