Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 2 trang 9 Hình học 11: Chứng minh nhận xét...

Câu hỏi 2 trang 9 Hình học 11: Chứng minh nhận xét 2....

Câu hỏi 2 trang 9 SGK Hình học 11. Bài 3. Phép đối xứng trục

Chứng minh nhận xét 2.

M’ = Đd(M)⇔ M = Đd(M’)

Quảng cáo

M’= Đd(M)nghĩa là phép biến hình này biến mỗi điểm M thuộc d thành chính nó hoặc biến mỗi điểm M không thuộc d thành M’ sao cho d là đường trung trực của đoạn thẳng MM’

– M ∈ d ⇒ M’= Đd(M) ≡ M ⇒ M = Đd(M’)

– M ∉ d ⇒ M’= Đd(M) thì d là đường trung trực của MM’

⇒ M’∉ d và phép biến hình biến mỗi điểm M’thành M sao cho d là đường trung trực của đoạn thẳng M’M

⇒ M = Đd(M’)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11