Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 4 trang 167 SGK Đại số và Giải tích 11:...

Câu hỏi 4 trang 167 SGK Đại số và Giải tích 11: Tính đạo hàm của hàm số:...

Câu hỏi 4 trang 167 SGK Đại số và Giải tích 11. y = tan (\({\pi  \over 2}\) – x) với x ≠ kπ, k ∈ Z. Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Tính đạo hàm của hàm số:

Quảng cáo

y = tan (\({\pi  \over 2}\) – x) với x ≠ kπ, k ∈ Z

Sử dụng công thức tính đạo hàm hàm số hợp và công thức tính đạo hàm hàm số lượng giác.

Đặt u = \({\pi  \over 2}\) – x thì u’ = -1

\(y’ = {{u’} \over {{{\cos }^2}u}} = {{ – 1} \over {{{\cos }^2}u}} = {{ – 1} \over {{{\cos }^2}({\pi  \over 2} – x)}} = {{ – 1} \over {{{\sin }^2}x}}\) (do cos⁡(\({\pi  \over 2}\)-x) = sin⁡x)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11