Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 3 trang 127 SGK Đại số và Giải tích 11:...

Câu hỏi 3 trang 127 SGK Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Giới hạn của hàm số...

Câu hỏi 3 trang 127 SGK Đại số và Giải tích 11. Bài 2. Giới hạn của hàm số

Cho hàm số f(x) = \({1 \over {x – 2}}\) có đồ thị như ở Hình 52

Quảng cáo

Quan sát đồ thị và cho biết:

– Khi biến x dần tới dương vô cực, thì f(x) dần tới giá trị nào.

– Khi biến x dần tới âm vô cực, thì f(x) dần tới giá trị nào.

– Khi biến x dần tới dương vô cực, thì f(x) dần tới giá trị dương vô cực

– Khi biến x dần tới âm vô cực, thì f(x) dần tới giá trị âm vô cực

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11