Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 2 trang 99 Đại số và Giải tích lớp 11:...

Câu hỏi 2 trang 99 Đại số và Giải tích lớp 11: Hãy đọc hoạt động 1 và cho biết ô thứ 11 có bao nhiêu hạt thóc?...

Câu hỏi 2 trang 99 SGK Đại số và Giải tích 11. \(\underbrace {2.2.2….2}_{11} = {2^{11}} = 2048\) hạt thóc. Bài 4. Cấp số nhân

Quảng cáo

Hãy đọc hoạt động 1 và cho biết ô thứ 11 có bao nhiêu hạt thóc?

Ô thứ 11 có: 

\(\underbrace {2.2.2….2}_{11} = {2^{11}} = 2048\) hạt thóc

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11