Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 3 trang 166 Đại số và Giải tích 11: Tính...

Câu hỏi 3 trang 166 Đại số và Giải tích 11: Tính đạo hàm của hàm số:...

Câu hỏi 3 trang 166 SGK Đại số và Giải tích 11. Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Tính đạo hàm của hàm số:

Quảng cáo

\(f(x) = {{\sin \,x} \over {\cos \,x}}\,(x \ne {\pi  \over 2} + k\pi ;\,k \in Z)\)

Sử dụng công thức đạo hàm của một thương và các công thức tính đạo hàm của hàm số lượng giác.

\(\eqalign{
& f'(x) = ({{\sin \,x} \over {\cos \,x}}) ‘= {{(\sin \,x)’\cos \,x – \sin \,x.(\cos \,x)’} \over {\cos {\,^2}x}} \cr
& = {{\cos {\,^2}x + {{\sin }^2}x} \over {\cos {\,^2}x}} = {1 \over {\cos {\,^2}x}} \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11