Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 3 trang 57 Hình học 11: Bài 2. Hai đường...

Câu hỏi 3 trang 57 Hình học 11: Bài 2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song...

Câu hỏi 3 trang 57 SGK Hình học 11. I ∈ a ∈ α (vì a là giao tuyến của α và λ). Bài 2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

Cho hai mặt phẳng α và β. Một mặt phẳng λ cắt α và β lần lượt theo các giao tuyến a và b. Chứng minh rằng khi a và b cắt nhau tại I thì I là điểm chung của α và β. (h.2.32).

Quảng cáo

a và b cắt nhau tại I

I ∈ a ∈ α (vì a là giao tuyến của α và λ)

I ∈ b ∈ β ( vì b là giao tuyến của β và λ)

Nên I là điểm chung của α và β

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11