Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 3 trang 86 SGK Hình lớp 11: Bài 1. Vectơ...

Câu hỏi 3 trang 86 SGK Hình lớp 11: Bài 1. Vectơ trong không gian...

Câu hỏi 3 trang 86 SGK Hình học 11. Lời giải chi tiết Bài 1. Vectơ trong không gian

Cho hình hộp ABCD.EFGH. Hãy thực hiện các phép toán sau đây (h.3.2):

Quảng cáo

\(\eqalign{
& a)\,\overrightarrow {AB} + \overrightarrow {CD} + \overrightarrow {{\rm{EF}}} + \overrightarrow {GH} \cr
& b)\,\overrightarrow {BE} – \overrightarrow {CH} \cr} \)

Xen điểm thích hợp vào giữa các véc tơ và sửa dụng các quan hệ véc tơ bằng nhau, đối nhau để tính toán.

\(\eqalign{
& a)\,\overrightarrow {AB} + \overrightarrow {CD} + \overrightarrow {{\rm{EF}}} + \overrightarrow {GH} \cr
& = \overrightarrow {AB} – \overrightarrow {AB} + \overrightarrow {{\rm{EF}}} – \overrightarrow {{\rm{EF}}} = \overrightarrow 0 – \overrightarrow 0 = \overrightarrow 0 \cr
& AB = CD \Rightarrow \overrightarrow {CD} = – \overrightarrow {AB} \cr
& {\rm{EF}}\,{\rm{ = }}\,{\rm{GH}} \Rightarrow \,\overrightarrow {GH} = – \overrightarrow {{\rm{EF}}} \cr} \)

\(b)\,\overrightarrow {BE}  – \overrightarrow {CH}  = \overrightarrow 0 \,\,\,(BE = CH)\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11