Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 4 trang 159 SGK Đại số và Giải tích 11:...

Câu hỏi 4 trang 159 SGK Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm...

Câu hỏi 4 trang 159 SGK Đại số và Giải tích 11. (1) y’ = (5×3 – 2×5 )’ = (5×3 )’ – (2×5 )’. Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Áp dụng các công thức trong Định lí 3, hãy tính đạo hàm của các hàm số \(y = 5{x^3} – 2{x^5}\); \(y =  – {x^3}\sqrt x \).

Sử dụng các công thức tính đạo hàm hàm \(y = {x^n}\) và hàm \(y = \sqrt x \)

(1) y’ = (5x3 – 2x5 )’ = (5x3 )’ – (2x5 )’

Quảng cáo

= (5′.x3 + 5(x3 )’ )-(2′.x5 + 2.(x5 )’)

= (0.x3 + 5.3x2 )-(0.x5 + 2.5x4 )

= (0 + 15x2 )-(0 + 10x4 )

= 15x2 – 10x4

(2) y’ = (-x3√x)’

= (-x3 )’.√x + (-x3 ).(√x)’

= -3x2.√x – x3 .1/(2√x)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11