Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.40 trang 16 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:...

Bài 2.40 trang 16 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Muốn điều chế 29,7 kg xenlulozơ trinitrat ( hiệu suất 90%) thì thể tích axit nitric…?...

Bài 2.40 trang 16 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. A. 14,39 lít.                                         B. 15 lít.. Bài 8. Xenlulozơ

Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Muốn điều chế 29,7 kg xenlulozơ trinitrat ( hiệu suất 90%) thì thể tích axit nitric 96% (D=1,25 g/ml) cần dùng là

Quảng cáo

A. 14,39 lít.                                         B. 15 lít.

C. 1,439 lít.                                         D. 24,39 lít.

Đáp án. A

Quảng cáo