Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 4.33 trang 33 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao:...

Bài 4.33 trang 33 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao: Tính hệ số trùng hợp (số mắt xích) của tơ nilon-...

Tính hệ số trùng hợp (số mắt xích) của tơ nilon- 6,6 ( biết M= 2 500 g/mol) và của tơ capron (biết M = 15000 g/mol).. Bài 4.33 trang 33 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao – Bài 18. Luyên tập: Polime và vật liệu polime

Tính hệ số trùng hợp (số mắt xích) của tơ nilon- 6,6 ( biết M= 2 500 g/mol) và của tơ capron (biết M = 15000 g/mol).

Đáp án

– Tơ nilon – 6,6:

\(n{H_2}N – {[C{H_2}]_6} – N{H_2} + \)

\(nHOOC – {[C{H_2}]_4} -COOH\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow \)

      

Quảng cáo

1 mắt xích nilon – 6,6 có m = 226 g.

M tơ nilon – 6,6 = 2500g/mol

\( \Rightarrow \)Hệ số trùng hợp\( = {{2500} \over {226}} \approx 11.\)

Tơ capron:

1 mắt xích tơ capron có m = 113 g.

M tơ capron = 15000 g/mol

\( \Rightarrow \) Hệ số trùng hợp \( = {{15000} \over {113}} \approx 133.\)

Quảng cáo