Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.30 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao:Viết phương trình hóa...

Bài 7.30 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao:Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong...

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong hai thí nghiệm.

b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.. Bài 7.30 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 41. Một số hợp chất của sắt

Có hỗn hợp Fe và \(F{e_2}{O_3}\). Người ta làm những thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho luồng khí CO đi qua a gam hỗn hợp ở nhiệt độ cao đến phản ứng hoàn toàn, thu được 11,2 g sắt.

Thí nghiệm 2: Ngâm a gam hỗn hợp trong dung dịch HCl, phản ứng xong thu được 2,24 lít khí \({H_2}\) (đktc). Giả thiết rằng Fe chỉ khử \({H^ + }\) của axit HCl

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong hai thí nghiệm.

b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Quảng cáo

Đáp án

a) \(\eqalign{  & F{e_2}{O_3} + 3CO\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow 2Fe + 3C{O_2} \uparrow  (1) \cr  & Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow  (2) \cr  & F{e_2}{O_3} + 6HCl \to 2FeC{l_3} + 3{H_2}O (3)\cr} \)      

b) Theo (2): \({n_{Fe}} = {n_{{H_2}}} = {{2,24} \over {22,4}} = 0,1\left( {mol} \right) \)

\(\Rightarrow {m_{Fe}} = 56.0,1 = 5,6\left( g \right)\)

\( \Rightarrow \) Khối lượng Fe sinh ra ở phương trình (1) = 11,2 – 5,6 = 5,6 (g) hay 0,1 mol Fe:

Theo phương trình (1): \({n_{F{e_2}{O_3}}} = {1 \over 2}{n_{Fe}} = 0,05\left( {mol} \right)\)

\( \Rightarrow \) Khối lượng của \(F{e_2}{O_3}\) trong a gam hỗn hợp là: 0,05. 160 = 8 (g)

Do đó:

\(\eqalign{  & \% {m_{Fe}} = {{5,6} \over {5,6 + 8}}.100\%  = 41,18\%   \cr  & \% {m_{F{e_2}{O_3}}} = 100\%  – 41,18\%  = 58,82\%  \cr} \)

Quảng cáo