Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.56 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Tính lượng đồng...

Bài 7.56 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Tính lượng đồng và bạc thu được, biết hiệu suất quá trình...

Tính lượng đồng và bạc thu được, biết hiệu suất quá trình điều chế Cu và Ag lần lượt đạt 75% và 82%.. Bài 7.56 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác

Người ta nướng một tấn quặng cancosin có 9,2% \(C{u_2}S\) và 0,77% \(A{g_2}S\) về khối lượng. Tính lượng đồng và bạc thu được, biết hiệu suất quá trình điều chế Cu và Ag lần lượt đạt 75% và 82%.

Đáp án

\(2C{u_2}S + 3{O_2} \to 2C{u_2}O + 2S{O_2}\)      (1)

(nóng chảy)  (khí)

Quảng cáo

\(\eqalign{  & 2C{u_2}O + C{u_2}S \to 6Cu + S{O_2}\;\;\;\;\;\; (2) \cr  & A{g_2}S + {O_2} \to 2Ag + S{O_2} \uparrow \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;(3) \cr} \) 

Trong 1 tấn quặng có:

\(\eqalign{  & {m_{C{u_2}S}} = {{1000.9,2} \over {100}} = 92\left( {kg} \right)  \cr  & {m_{A{g_2}S}} = {{1000.0,77} \over {100}} = 7,7\left( {kg} \right) \cr} \)

Theo (1) và (2): \({m_{Cu}} = 2.{{92} \over {160}}.64 = 73,6\left( {kg} \right)\)

Theo (3): \({m_{Ag}} = 2.{{7,7} \over {248}}.108 = 6,706\left( {kg} \right)\)

Do hiệu suất của quá trình là 75% nên \({m_{Cu}} = {{73,6.75} \over {100}} = 55,2\left( {kg} \right)\).

Do hiệu suất của quá trình là 82% nên \({m_{Ag}} = {{6,0706.82} \over {100}} = 5,5\left( {kg} \right)\).

Quảng cáo