Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 6.32 trang 53 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Mg và...

Câu 6.32 trang 53 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Mg và Ca tồn tại trong tự nhiên ở dạng hợp chất trong quặng...

Mg và Ca tồn tại trong tự nhiên ở dạng hợp chất trong quặng đôlômit.. Câu 6.32 trang 53 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 31. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Mg và Ca tồn tại trong tự nhiên ở dạng hợp chất \(CaC{O_3}.MgC{O_3}\) trong quặng  đôlômit. Từ đôlômit sản xuất ra \(CaS{O_4}\) và \(MgS{O_4}.CaS{O_4}\) được dùng làm vật liệu xây dựng, \(MgS{O_4}\) được dùng làm vật liệu chịu lửa, thuốc xổ (thuốc tẩy ruột). Hãy giới thiệu phương pháp sản xuất \(MgS{O_4}\) và \(CaS{O_4}\), từ quặng đôlômit. Có thể tham khảo những thông tin sau trong quá trình sản xuất

Hợp chất

Độ tan (g chất tan/100 g \({H_2}O\) ở 20oC)

\(MgC{O_3}\)

0,01

\(CaC{O_3}\)

Quảng cáo

0,0014

\(MgS{O_4}\)

33,0

\(CaS{O_4}\)

0,21

Đáp án

Không thể dùng \({H_2}O\) để tách riêng \(MgC{O_3}\) và \(CaC{O_3}\) vì chúng đều ít tan.

Cho quặng đôlômit tác dụng với dung dịch \({H_2}S{O_4}\) loãng: được dung dịch \(MgS{O_4}\) và \(CaS{O_4}\) ít tan (độ tan của \(MgS{O_4}\) lớn gấp 157 lần độ tan của \(CaS{O_4}\)). Lọc tách riêng 2 chất.

Quảng cáo