Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Câu 1.46 trang 19 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao:Tìm các...

Câu 1.46 trang 19 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao:Tìm các hệ số a, b, c sao cho đồ thị hàm...

a) Tìm các hệ số a, b, c sao cho đồ thị hàm số. Câu 1.46 trang 19 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Bài 6. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm đa thức

 a) Tìm các hệ số a, b, c sao cho đồ thị hàm số

                                 \(f(x) = {x^3} + a{x^2} + bx + c\)                                

Cắt trục tung tại điểm có tung độ là 2 và tiếp xúc với đường thẳng y = 1 tại điểm có hoành độ là –1.

Quảng cáo

b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với các giá trị vừa tìm được của a, b, c.

Giải

a) \(a = 3,b = 3,c = 2\)

Hướng dẫn: a) Dễ thấy \(c = 2\). Vì đồ thị của hàm số cần tìm đi quá điểm (-1;1) nên \(f\left( { – 1} \right) =  – 1 + 1-b + 2 = 1\). Do đó \(a = b\)

Vì đồ thị tiếp xúc với đường thẳng \(y = 1\) tại điểm có hoành độ là -1 nên \(f'( – 1) = 3 – 2a + b = 0\)

Quảng cáo