Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Câu 1.42 trang 18 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao : Cùng...

Câu 1.42 trang 18 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao : Cùng các câu hỏi như trong bài tập 1.41 đối với đồ thị các hàm...

Cùng các câu hỏi như trong bài tập 1.41 đối với đồ thị các hàm số sau:. Câu 1.42 trang 18 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Bài 5. Đường tiệm cận của hàm số

Cùng các câu hỏi như trong bài tập 1.41 đối với đồ thị các hàm số sau:

a) \(y = {{x + 5} \over {2x + 1}}\)                      b) \(y = 3x + 4 + {2 \over {x + 1}}\)

Quảng cáo

Giải

a)

\(\eqalign{& I\left( { – {1 \over 2};{1 \over 2}} \right);\left\{ \matrix{x = X – {1 \over 2} \hfill \cr y = Y + {1 \over 2} \hfill \cr}  \right.;Y = {9 \over {4X}}  \cr &  \cr} \)

b)

\(I( – 1;1);\left\{ \matrix{x = X – 1 \hfill \cr y = Y + 1 \hfill \cr}  \right.;Y = 3X + {2 \over X}\)

Quảng cáo