Bài 1 trang 91 Toán 12 tập 1 – Kết nối tri thức: Sử dụng phần mềm GeoGebra Tìm đạo hàm cấp một và...
a, b) Sử dụng kiến thức về các cú pháp lệnh trong GeoGebra để thực hiện:. Phân tích và lời giải bài 1...
Giải mục 1 trang 76, 77 Toán 12 tập 1 – Kết nối tri thức: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất ({x_i})...
. Phân tích và giải HĐ1, CH, LT1 mục 1 trang 76, 77 SGK Toán 12 tập 1 – Kết nối tri thức...
Bài 2 trang 91 Toán 12 tập 1 – Kết nối tri thức: Sử dụng phần mềm GeoGebra Tìm đạo hàm cấp một của...
a, b) Sử dụng kiến thức về các cú pháp lệnh trong GeoGebra để thực hiện:. Hướng dẫn cách giải/trả lời bài 2...
Bài 3 trang 91 Toán 12 tập 1 – Kết nối tri thức: Sử dụng phần mềm GeoGebra Tìm giá trị lớn nhất và...
Sử dụng kiến thức về các cú pháp lệnh trong GeoGebra để thực hiện:. Phân tích và giải bài 3 trang 91 SGK...
Bài 3.17 trang 86 Toán 12 tập 1 – Kết nối tri thức: Trong bài thực hành đo hiệu điện thế của mạch điện
+ Sử dụng kiến thức về phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm để tính: Phương sai của mẫu số liệu ghép...
Bài 3.16 trang 86 Toán 12 tập 1 – Kết nối tri thức: Độ phân tán của mẫu số liệu cho biết điều gì?
Sử dụng kiến thức về khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm để tính:Cho mẫu số liệu ghép nhóm:. Giải ...
Bài 3.14 trang 86 Toán 12 tập 1 – Kết nối tri thức: Để đánh giá chất lượng một loại pin điện thoại mới
Sử dụng kiến thức về khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm để tính:Cho mẫu số liệu ghép nhóm:. Hướng dẫn...
Bài 3.15 trang 86 Toán 12 tập 1 – Kết nối tri thức: Về trung bình, đầu tư vào lĩnh vực nào đem lại...
+ Sử dụng kiến thức về phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm để tính: Phương sai của mẫu số liệu ghép...
Bài 3.12 trang 85 Toán 12 tập 1 – Kết nối tri thức: Số đặc trưng nào không sử dụng thông tin của nhóm...
Sử dụng kiến thức về ý nghĩa của khoảng tứ phân vị để tìm câu đúng:. Trả lời bài tập 3.12...
Bài 3.13 trang 85 Toán 12 tập 1 – Kết nối tri thức: Nếu thay tất cả các tần số trong mẫu số liệu...
Sử dụng kiến thức về khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm để giải thích:Cho mẫu số liệu ghép nhóm:. Trả...

Mới cập nhật

Bài tập Nói và nghe trang 59 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: Trong văn bản Phòng sô-cô-la ti vi,...
Lời Giải Câu 1, 2, 3, 4, 6 giải Bài tập Nói và nghe trang 59 sách bài tập Ngữ văn 7 -...
Bài tập Viết trang 59 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: Vẽ sơ đồ tóm tắt nội dung văn bản...
Vận dụng kiến thức giải Câu 1, 2, 3, 4 giải Bài tập Viết trang 59 sách bài tập Ngữ văn 7 -...
Bài tập tiếng Việt trang 58 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: So sánh các cặp câu dưới đây và...
Giải Câu 1, 2, 3, 4, 6 giải Bài tập tiếng Việt trang 58 sách bài tập Ngữ văn 7 - Chân trời...
Bài tập Đọc trang 50 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: Đoạn trích sau và liệt kê những chi tiết...
Phân tích và giải Câu 1, 2, 3, 4, 6 giải Bài tập Đọc trang 50 sách bài tập Ngữ văn 7 -...
Bài tập Viết trang 44 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà...
Lời Giải Câu 1, 2 giải Bài tập Viết trang 44 sách bài tập Ngữ văn 7 - Chân trời sáng tạo. Khi...
Bài tập tiếng Việt trang 43 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: Số từ Ý nghĩa bổ sung cho danh...
Hướng dẫn giải Câu 1, 2 giải Bài tập tiếng Việt trang 43 sách bài tập Ngữ văn 7 - Chân trời sáng...