Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 5.4 trang 30 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao:...

Câu 5.4 trang 30 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Phát biểu nào sau đây không đúng ?...

Phát biểu nào sau đây không đúng ?. Câu 5.4 trang 30 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG V: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Hệ số công suất càng lớn thì công suất tiêu thụ điện càng nhỏ.

Quảng cáo

B. Nếu chỉ biết hệ số công suất của một đoạn mạch, ta không thể xác định được điện áp sớm pha hay trễ pha hơn cường độ dòng điện trên đoạn mạch đó một góc bằng bao nhiêu.

C. Cuộn cảm có thể có hệ số công suất khác 0.

D. Hệ số công suất của đoạn mạch RLC nối tiếp phụ thuộc vào tần số của dòng điện chạy trong mạch đó.

Giải

Chọn đáp án A

Quảng cáo