Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 5.5 trang 30 SBT Lý 12 Nâng cao: Người ta dùng...

Câu 5.5 trang 30 SBT Lý 12 Nâng cao: Người ta dùng các phẩn tử gồm điện trở thuần R, tụ điện C, cuộn cảm...

Người ta dùng các phẩn tử gồm : điện trở thuần R, tụ điện C, cuộn cảm thuần L để ghép nối tiếp thành các đoạn mạch khác nhau. Cho biết cảm kháng của cuộn dây là dung kháng của tụ điện là Hãy ghép tên các đoạn mạch(ghi bằng các số) tương ứng với các đặc tính của nó (ghi bằng chữ).. Câu 5.5 trang 30 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG V: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Người ta dùng các phần tử gồm : điện trở thuần R, tụ điện C, cuộn cảm thuần L để ghép nối tiếp thành các đoạn mạch khác nhau. Cho biết cảm kháng của cuộn dây là \(\omega L = 2R,\) dung kháng của tụ điện là \({1 \over {\omega C}} = R.\) Hãy ghép tên các đoạn mạch (ghi bằng các số) tương ứng với các đặc tính của nó (ghi bằng chữ).

1. Đoạn mạch gồm R và C.

2 Đoạn mạch gồm R và L.

3. Đoạn mạch gồm L và C.

4. Đoạn mạch gồm R,L, C.

Quảng cáo

a) Cường độ dòng điện sớm pha \({\pi  \over 2}\) so với điện áp, tổng trở bằng \(R\sqrt 3 .\)

b) Cường độ dòng điện trễ pha \({\pi  \over 2}\) so với điện áp, tổng trở bằng \(R.\)

c) Cường độ dòng điện sớm pha \({\pi  \over 4}\) so với điện áp, tổng trở bằng \(R\sqrt 2 .\)

d) Cường độ dòng điện trễ pha \({\pi  \over 4}\) so với điện áp, tổng trở bằng \(R\sqrt 2 .\)

e) Cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp một góc lớn hơn \({\pi  \over 4}\), tổng trở bằng \(R\sqrt 5 .\)

f) Cường độ dòng điện trễ pha \({\pi  \over 4}\) so với điện áp, tổng trở bằng \(R\sqrt 5 .\)

Giải

1 – c; 2 – e; 3 – b; 4 – d

Quảng cáo