Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 7.14 trang 49 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Một...

Câu 7.14 trang 49 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Một tia X mền có bước sóng . Năng lượng của phôtôn tương ứng có gái...

Một tia X mền có bước sóng . Năng lượng của phôtôn tương ứng có gái trị nào sau đây ?. Câu 7.14 trang 49 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VII: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Một tia X mền có bước sóng \(125\,pm\,\left( {1\,pm = {{10}^{ – 12}}m} \right)\). Năng lượng của phôtôn tương ứng có gái trị nào sau đây ?

Quảng cáo

A. \( \approx {10^4}\,\,eV\)                  B. \({10^3}\,\,eV\)                   

C. \({10^2}\,\,eV\)                      D. \({2.10^3}\,\,eV\)

Giải

Chọn đáp án A

Quảng cáo