Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 7.22 trang 50 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao:...

Câu 7.22 trang 50 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện có công thoát...

Kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện có công thoát electron .Chiếu vào catốt một bức xạ điện từ có bước sóng . Muốn triệt tiêu dòng quang điện người ta phải đặt vào anốt và catốt một hiệu điện thế hãm . Hãy tính:. Câu 7.22 trang 50 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VII: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện có công thoát electron \({A_0} = 2,2\,eV.\) Chiếu vào catốt một bức xạ điện từ có bước sóng \(\lambda \). Muốn triệt tiêu dòng quang điện người ta phải đặt vào anốt và catốt một hiệu điện thế hãm \({U_h} = 0,4\,V.\) Hãy tính:

a) Giới hạn quang điện \({\lambda _0}\) của kim loại

b) Vận tốc ban đầu cực đại của quang electron

c) Bước sóng và tần số của bức xạ điện từ.

Quảng cáo

Giải

a) Ta có: \({\lambda _0} = {{hc} \over A} = 0,565\mu m\)

b) \({v_{\max }} = \sqrt {{{2e{U_h}} \over m}}  = 3,{75.10^5}m/s\)

c) \(hf = a + {{mv{{_0^2}_{\max }}} \over 2} = e{U_h} + A\)

\(\Rightarrow f = {{e{U_h} + A} \over h} = 6,{279.10^{14}}Hz\)

Vậy \(\lambda  = {c \over f} = 0,478\mu m\)

Quảng cáo