Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 9.8 trang 56 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao:...

Câu 9.8 trang 56 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Chọn câu đúng Đơn vị khối lượng nguyên tử...

Chọn câu đúng
Đơn vị khối lượng nguyên tử là. Câu 9.8 trang 56 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG IX: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Chọn câu đúng

Đơn vị khối lượng nguyên tử là

A. khối lượng của hạt nhân nguyên tử hiđro

Quảng cáo

B. khối lượng của một nguyên tử hiđro

C. khối lượng bằng \({1 \over {16}}\) lần khối lượng của đồng vị \({}_8^{16}O\) của nguyên tố  ôxi

D. khối lượng bằng \({1 \over {12}}\) lần khối lượng của đồng vị \({}_6^{12}C\) của nguyên tố cacbon

Chọn đáp án D

Quảng cáo