SGK Công nghệ 12 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 12 SGK Công nghệ 12 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Công nghệ 12 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Công nghệ 12 - Kết nối tri thức.

Mới cập nhật

Ôn tập chương 10 trang 143 Công nghệ 12 Kết nối tri thức: Nội dung nào sau đây có vai trò bảo vệ nguồn...
Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 143: CH1, CH2, CH3, CH4 - Ôn tập chương 10 trang 143 SGK Công nghệ 12 Kết...
Bài 27. Khai thác nguồn lợi thủy sản trang 138, 139, 140, 141, 142 Công nghệ 12 Kết nối tri thức: Khai thác nguồn...
Giải và trình bày phương pháp giải Câu hỏi trang 138: MĐ, KN; Câu hỏi trang 140: KP; Câu hỏi trang 141: KP;...
Bài 26. Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trang 135, 136, 137 Công nghệ 12 Kết nối tri thức: Bảo vệ nguồn lợi thủy...
Hướng dẫn trả lời Câu hỏi trang 135: MĐ; Câu hỏi trang 136: KP, KN, KP; Câu hỏi trang 137: LT, LT, VD...
Nội dung nào sau đây có vai trò bảo vệ nguồn lợi thủy sản?
dựa vào kiến thức về vai trò bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Hướng dẫn trả lời Câu hỏi trang 143 SGK Công...
Mô tả một số phương pháp phổ biến trong khai thác nguồn lợi thủy sản
Dựa vào kiến thức về phương pháp khai thác nguồn lợi thủy sản. Lời giải Câu hỏi trang 143 SGK Công nghệ 12...
Mô tả một số biện pháp phổ biến trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Dựa vào kiến thức về bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 143 SGK Công...
Trình bày ý nghĩa, nhiệm vụ của việc bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản Dựa vào kiến thức về ý nghĩa
Dựa vào kiến thức về ý nghĩa. Hướng dẫn trả lời Câu hỏi trang 143 SGK Công nghệ 12 Kết nối tri thức...
Đề xuất biện pháp khai thác nguồn lợi thủy sản kết hợp với bảo vệ môi trường phù hợp với thực tiễn của địa...
Dựa vào kiến thức về khai thác nguồn lợi thủy sản. Hướng dẫn giải Câu hỏi Vận dụng trang 142 SGK Công nghệ...
Mô tả một số biện pháp phổ biến trong khai thác nguồn lợi thủy sản
Dựa vào kiến thức về khai thác nguồn lợi thủy sản. Hướng dẫn trả lời Câu hỏi Luyện tập trang 142 SGK Công...
Trình bày ý nghĩa, nhiệm vụ của việc khai thác nguồn lợi thủy sản. Liên hệ với thực tiễn khai thác nguồn lợi thủy...
Dựa vào kiến thức về ý nghĩa nhiệm vụ của khai thác nguồn lợi thủy sản. Phân tích và giải Câu hỏi Luyện...