Sinh lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Sinh lớp 12 Nâng cao
Câu 8 trang 37 Sinh học 12 Nâng cao:Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a...
Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng.
Câu 2 trang 275 SGK Sinh học 12 nâng cao: Cấp độ tổ chức
–      Cơ thể và môi trường. Các nhân tố sinh thái. Tác động của môi trường lên cơ thể.
Câu 1 trang 274 Sinh 12 nâng cao: Sự phát sinh
– Nguồn gốc sự sống và nguồn gốc loài người.
Quảng cáo


Câu 1 trang 273 Sinh 12 nâng cao: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật và động vật. Hoàn thành bảng...
Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật và động vật. Hoàn thành bảng sau.
Câu II.2 trang 272 Sinh 12 nâng cao: Đặc tính sinh học
Sinh học vi khuẩn: Hoàn thành bảng liệt kê các đặc tính sinh học và ý nghĩa kinh tế của vi khuẩn.

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao:
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch...