Trang chủ Lớp 12 Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 1 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 12: Dựa vào...

Bài 1 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 12: Dựa vào số liệu của bảng 14.1 trong SGK Địa lí 12:...

Bài 1 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 12. Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Dựa vào số liệu của bảng 14.1 trong SGK Địa lí 12:

– Hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện sự biến động của diện tích rừng qua một số năm.

– Nêu nhận xét

Quảng cáo

– Hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện sự biến động của diện tích rừng qua một số năm.

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 12

– Nhận xét: tổng diện tích rừng, diện tích rừng trồng, rừng tự nhiên có sự biến động.

+ Tổng diện tích rừng giảm nhanh từ 14,3 triệu ha (1943) xuống 7,2 triệu ha (1983), sau đó tăng lên 12,7 triệu ha (2005).

+ Diện tích rừng trồng tăng khá nhanh từ 0,4 triệu ha (1983) lên 2,5 triệu ha (2005).

+ Diện tích rừng tự nhiên giảm nhanh từ 14,3 triệu ha xuống 6,8 triệu ha (1983) sau đó tăng lên 10,2 triệu ha (2005).