Trang chủ Lớp 12 Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 2 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 12: Về các...

Bài 2 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 12: Về các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng:...

Bài 2 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 12. Thực hiện nhiều chính sách giao quyền sử dung đất và bảo vệ rừng cho người dân.. Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Nêu vai trò, ý nghĩa kinh tế và các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng và đa dạng sinh học ở nước ta.

Về các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng:

Quảng cáo

– Ban hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

– Thực hiện nhiều chính sách giao quyền sử dung đất và bảo vệ rừng cho người dân.

– Nâng cao ý thức bảo vệ rừng.

Về các biện pháp bảo vệ sự đa dạng sinh học:

– Xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.

– Ban hành “sách Đỏ Việt Nam”.