Trang chủ Lớp 12 Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 3 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 12: Chúng ta...

Bài 3 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 12: Chúng ta cần làm gì để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới có hiệu quả và phát triển bền vững?...

Bài 3 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 12. Khai thác hiệu quả, hợp lí các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường.. Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)

Chúng ta cần làm gì để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới có hiệu quả và phát triển bền vững?

Quảng cáo

– Cần đa dạng hóa cây trồng vật nuôi.

– Đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, khắc phục tính mùa vụ, tạo nên băng chuyền địa lí.

– Áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, cải tiến giống và phân bón, phát triển dịch vụ nông nghiệp.

– Khai thác hiệu quả, hợp lí các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường.