Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Giải bài 3 trang 94 Toán 2 Cánh diều: Điền dấu ><=

Giải bài 3 trang 94 Toán 2 Cánh diều: Điền dấu ><=...

Giải bài 3 trang 94 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Ôn tập về phép cộng phép trừ trong phạm vi 20

Câu hỏi: Điền dấu ><=

8 + 8 ? 8+ 5                             9 + 7 ? 7 + 9

14 – 6 ? 14 – 7                          17 – 8 ? 18 – 7

Quảng cáo

Giải: 

8 + 8 > 8+ 5                             9 + 7 = 7 + 9

14 – 6 > 14 – 7                          17 – 8 < 18 – 7