Giải hoạt động khám phá (làm 1) trang 12 Tin học 3: Tìm hiểu bốn loại máy tính dưới đây và cho biết các...
Quan sát các hình 1 – 5. Hướng dẫn cách giải/trả lời khám phá trang 11 Bài 3. Máy tính – Những người...
Giải bài luyện tập 1 trang 14 Tin học 3: Em hãy phân loại các máy tính ở Hình 10.
Phân loại các máy tính trong hình 10 vào các nhóm thích hợp: Lời giải bài tập, câu hỏi luyện tập trang 11...
Giải bài vận dụng 1 trang 10 Tin học 3: Nêu ví dụ cho thấy bộ não của con người là một bộ phận...
Dựa vào kiến thức đã học để lấy ví dụ. Lời Giải vận dụng trang 7 Bài 2. Xử lý thông tin, Chủ...
Giải hoạt động khởi động trang 11 Tin học 3:Em nhận ra được những máy tính nào ở Hình 1?Trong Hình 1 có bốn...
Quan sát hình 1. Giải chi tiết khởi động trang 11 Bài 3. Máy tính – Những người bạn mới, Chủ đề A....
Giải hoạt động khám phá (làm 1) trang 8 Tin học 3: Quan sát và trả lời các câu hỏi trong mỗi tình huống...
Ba dạng thông tin thường gặp: chữ, âm thanh, hình ảnh. Hướng dẫn cách giải/trả lời khám phá trang 7 Bài 2. Xử...
Giải bài luyện tập 1 trang 10 Tin học 3: Quan sát và chỉ ra trọng tài đã sử dụng chữ,
Quan sát hình 10. Lời giải bài tập, câu hỏi luyện tập trang 7 Bài 2. Xử lý thông tin, Chủ đề A....
Giải bài vận dụng trang 6 Tin học 3: Nêu ví dụ cho thấy vai trò của thông tin với việc ra quyết định,...
Dựa vào kiến thức đã học về thông tin và quyết định để lấy ví dụ. Gợi ý giải vận dụng trang 5...
Giải hoạt động khởi động trang 7 Tin học 3: Quan sát Hình 1 và cho biết thông tin thời tiết mà em thu...
Quan sát hình 1. Trả lời khởi động trang 7 Bài 2. Xử lý thông tin, Chủ đề A. Máy tính và em...
Giải bài luyện tập 1 trang 6 Tin học 3: Hãy cho biết đâu là thông tin, đâu là quyết định trong tình huống...
Quan sát hình 1. Trả lời luyện tập trang 5 Bài 1. Thông tin và quyết định, Chủ đề A. Máy tính và...
Giải hoạt động khám phá (làm) trang 6 Tin học 3: Hãy cho biết đâu là thông tin, đâu là quyết định trong các...
Quan sát hình 3, xác định đâu là thông tin, đâu là quyết định trong các tình huống. Lời Giải khám phá trang...

Mới cập nhật

Bài 5 trang 18 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo tập 2: Cho hai đường thẳng (y = frac{1}{4}x + 4) và...
Cho hai đường thẳng (d:y = ax + b) và (d':y' = a'x + b'): + Nếu (a = a'. Vận dụng kiến thức...
Bài 4 trang 18 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo tập 2: Đường thẳng song song với đường thẳng (y = 5x)...
Sử dụng kiến thức về hai đường thẳng song song để tìm hàm số: Cho hai đường thẳng (d:y = ax + b) và...
Bài 3 trang 18 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo tập 2: Nếu hai đường thẳng ({d_1}: y = – 3x +...
Sử dụng kiến thức về hai đường thẳng song song để tìm m: Cho hai đường thẳng (d:y = ax + b) và (d':y'...
Bài 2 trang 18 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo tập 2: Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm...
Thay giá trị của hoành độ điểm đó vào hàm số để tìm tung độ. Phân tích và lời giải bài 2 trang 18...
Bài 1 trang 18 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo tập 2: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm...
Sử dụng kiến thức hàm số bậc nhất để tìm hàm số bậc nhất. Lời Giải bài 1 trang 18 sách bài tập (SBT)...
Bài 6 trang 17 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo tập 2: Hãy xác định hàm số (y = ax + b)...
A, c) Thay tọa độ của các điểm thuộc đồ thị hàm số vào hàm số để tìm a, b. Hướng dẫn giải bài...