Trang chủ Lớp 4 Toán lớp 4 Bài 2 trang 133 SGK Toán 4, Rút gọn rồi tính:

Bài 2 trang 133 SGK Toán 4, Rút gọn rồi tính:...

Chia sẻ
Rút gọn rồi tính:…. Bài 2 trang 133 SGK Toán 4 – Phép nhân phân số

Rút gọn rồi tính:

a) \({2 \over 6} \times {7 \over 5}\)

b) \({{11} \over 9} \times {5 \over {10}}\)

c) \({3 \over 9} \times {6 \over 8}\)

Giải

Quảng cáo

a) \({2 \over 6} \times {7 \over 5} = {1 \over 3} \times {7 \over 5} = {{1 \times 7} \over {3 \times 5}} = {7 \over {15}}\)

b) \({{11} \over 9} \times {5 \over {10}} = {{11} \over 9} \times {1 \over 2} = {{11 \times 1} \over {9 \times 2}} = {{11} \over {18}}\)

c) \({3 \over 9} \times {6 \over 8} = {1 \over 3} \times {3 \over 4} = {{1 \times 3} \over {3 \times 4}} = {1 \over 4}\)

Quảng cáo


Mục lục môn Toán 4

Chia sẻ
Loading...