Trang chủ Lớp 6 SBT Ngữ văn lớp 6 Ôn tập tiếng Việt – SBT Ngữ văn 6 tập 1: Hãy...

Ôn tập tiếng Việt – SBT Ngữ văn 6 tập 1: Hãy kể tên các kiểu cấu tạo từ tiếng Việt...

1. Hãy kể tên các kiểu cấu tạo từ tiếng Việt. Cho ví dụ.. Soạn bài Ôn tập tiếng Việt SBT Ngữ văn 6 tập 1 –

1. Hãy kể tên các kiểu cấu tạo từ tiếng Việt. Cho ví dụ.

Bài tập

1. Hãy kể tên các kiểu cấu tạo từ Tiếng Việt. Cho ví dụ.

Quảng cáo

2. Khi dùng từ, cần tránh những lỗi nào ? Hãy tìm các ví dụ trong bài làm của mình, của bạn hoặc gặp trong thực tế để minh hoạ.

3. Nêu một số từ mượn có từ thuần Việt tương đương và đặt câu với chúng. Nhận xét về cách dùng các từ mượn đó.

4. Tìm năm danh từ chỉ sự vật. Với mỗi danh từ ấy, cấu tạo một cụm danh từ. Chép một cụm danh từ vào mô hình cụm danh từ.

5. Tìm năm động từ và với mỗi động từ cấu tạo một cụm động từ. Chép một cụm động từ vào mô hình cụm động từ.

6. Tìm năm tính từ và với mỗi tính từ cấu tạo một cụm tính từ. Chép mỗi cụm tính từ vào mô hình cụm tính từ.

7. Cho biết thế nào là số từ, lượng từ, chỉ từ. Cho ví dụ và đặt với mỗi từ loại đó một câu.

Quảng cáo