Trang chủ Lớp 6 SBT Toán lớp 6 (sách cũ) Câu 38 trang 11 SBT Toán Lớp 6 tập 2: Em có...

Câu 38 trang 11 SBT Toán Lớp 6 tập 2: Em có tìm được 2 phân số khác cũng có tính chất như vậy...

Em có tìm được 2 phân số khác cũng có tính chất như vậy không?. Câu 38 trang 11 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2 - Bài 4: Rút gọn phân số

Bạn Việt đã tìm ra một vài phân số có tính chất đặc biệt sau đây. Chẳng hạn phân số \({{12} \over {36}}\), nếu đổi chỗ các chữ số ở tử số cũng như ở mẫu thì ta được phân số \({{21} \over {63}}\) và ta có \({{12} \over {36}} = {{21} \over {63}}\). Phân số \({{13} \over {26}}\) cũng có tính chất này. Em thử kiểm tra xem. Em có tìm được 2 phân số khác cũng có tính chất như vậy không?

Giải

Ta có \({{13} \over {26}} = {1 \over 2}\)              \({{31} \over {62}} = {1 \over 2}\) 

Vậy: \({{13} \over {26}} = {{31} \over {62}}\)

Chẳng hạn ta có: \({{12} \over {48}} = {{21} \over {84}}\);                    \({{14} \over {28}} = {{41} \over {82}}\)

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn SBT Toán lớp 6 (sách cũ). Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: