Trang chủ Lớp 6 Sinh lớp 6 Lý thuyết hạt và các bộ phận của hạt: Bài 33. Hạt...

Lý thuyết hạt và các bộ phận của hạt: Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt...

Lý thuyết hạt và các bộ phận của hạt: Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt. Hạt gồm có vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.Phôi của hạt gồm rễ mầm, thân mầm, lá mầm và chồi mầm.

Hạt gồm có vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.

Phôi của hạt gồm rễ mầm, thân mầm, lá mầm và chồi mầm.

Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong phôi nhũ hoặc trong lá mầm (với những hạt không có phôi nhũ).

Cây hai lá mầm phôỉ của hạt có hai lá mầm, cây một lá mầm phôi của hạt chỉ có một lá mầm.

Advertisements (Quảng cáo)