Trang chủ Lớp 7 SBT Toán lớp 7 Câu 60 trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1:...

Câu 60 trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1: Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số...

Chia sẻ
Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên.. Câu 60 trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1 – Bài 7: Tỉ lệ thức

Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên:

a) \({\rm{}}1,5:2,16\)

b) \(4{2 \over 7}:{3 \over 5}\)

c) \({2 \over 9}:0,31\)

Quảng cáo

a) \({\rm{}}1,5:2,16 = 150:216 = 25:36\) 

b) \(4{2 \over 7}:{3 \over 5} = {{30} \over 7}.{5 \over 3} = {{50} \over 7}\)

c) \({2 \over 9}:0,31 = {2 \over 9}:{{31} \over {100}} = {2 \over 9}.{{100} \over {31}} = {{200} \over {279}}\)Chia sẻ