Trang chủ Lớp 7 SBT Toán lớp 7 Câu 62 trang 19 SBT Toán 7 tập 1: Các tỉ số...

Câu 62 trang 19 SBT Toán 7 tập 1: Các tỉ số sau đây có lập thành tỉ lệ thức không...

Các tỉ số sau đây có lập thành tỉ lệ thức không ?. Câu 62 trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1 – Bài 7: Tỉ lệ thức

Các tỉ số sau đây có lập thành tỉ lệ thức không ?

a) (-0,3): 2,7  và (- 1,71): 15,39

b) 4,86: (-11,34) và (-9,3): 21,6

a) (-0,3) . 15,39 = – 4,617

Quảng cáo
Đang tải...

   2,7. (-1,71) = – 4,617

\( \Rightarrow \) (-0,3).15,39 = 2,7.  (-1,71)

Vậy ta có tỉ lệ thức: (- 0,3):2,7 = (-1,71): 15,39

b) 4,86.21,6   = 104,976

(-11,34).(-9,3)  = 105,462

4,86.21,6   ≠ (-11,34).(-9,3)

Vậy 4,86:  (-11,34) ≠ (-9,3): 21,6 không lập thành tỉ lệ thức.