Trang chủ Lớp 7 SBT Toán lớp 7 Câu 62 trang 19 SBT Toán 7 tập 1: Các tỉ số...

Câu 62 trang 19 SBT Toán 7 tập 1: Các tỉ số sau đây có lập thành tỉ lệ thức không...

Chia sẻ
Các tỉ số sau đây có lập thành tỉ lệ thức không ?. Câu 62 trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1 – Bài 7: Tỉ lệ thức

Các tỉ số sau đây có lập thành tỉ lệ thức không ?

a) (-0,3): 2,7  và (- 1,71): 15,39

b) 4,86: (-11,34) và (-9,3): 21,6

a) (-0,3) . 15,39 = – 4,617

   2,7. (-1,71) = – 4,617

\( \Rightarrow \) (-0,3).15,39 = 2,7.  (-1,71)

Quảng cáo

Vậy ta có tỉ lệ thức: (- 0,3):2,7 = (-1,71): 15,39

b) 4,86.21,6   = 104,976

(-11,34).(-9,3)  = 105,462

4,86.21,6   ≠ (-11,34).(-9,3)

Vậy 4,86:  (-11,34) ≠ (-9,3): 21,6 không lập thành tỉ lệ thức. Chia sẻ