Trang chủ Lớp 7 SBT Toán lớp 7 Câu 63 trang 19 SBT Toán 7 tập 1: Có thể lập...

Câu 63 trang 19 SBT Toán 7 tập 1: Có thể lập được tỉ thức từ các số sau đây không...

Có thể lập được tỉ thức từ các số sau đây không ?. Câu 63 trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1 – Bài 7: Tỉ lệ thức

Có thể lập được tỉ thức từ các số sau đây không ? Nếu lập được hãy viết tỉ lệ thức đó:

a) 1,05;       30;          42;           1,47                      

b) 2,2;        4.6;          3,3;           6,7

a) 1,05.42 = 44,1

Quảng cáo
Đang tải...

1,47.30 = 44,1

\( \Rightarrow \) 1,05.42 =   1,47. 30

Ta có tỉ lệ thức sau:

\({{1,05} \over {30}} = {{1,47} \over {42}};{{1,05} \over {1,47}} = {{30} \over {42}};{{42} \over {30}} = {{1,47} \over {1,05}};{{42} \over {1,47}} = {{30} \over {1,05}}\)            

b) 2,2.6,7  = 14,74

3,3.  4,6 = 15,18

\( \Rightarrow \) 2,2. 6,7 ≠ 3,3. 4,6.  Vậy không lập được các tỉ lệ thức từ các số đó.