Trang chủ Lớp 7 SBT Toán lớp 7 Câu 65 trang 20 Sách bài tập Toán 7 tập 1: Lập...

Câu 65 trang 20 Sách bài tập Toán 7 tập 1: Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ...

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức.. Câu 65 trang 20 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1 – Bài 7: Tỉ lệ thức

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức sau:

Quảng cáo
Đang tải...

\(6:\left( { – 27} \right) = \left( { – 6{1 \over 2}} \right):29{1 \over 4}\)    

\({6 \over { – 27}} = {{ – 6{1 \over 2}} \over {29{1 \over 4}}};{{29{1 \over 4}} \over { – 27}} = {{ – 6{1 \over 2}} \over 6};{6 \over { – 6{1 \over 2}}} = {{ – 27} \over {29{1 \over 4}}};{{29{1 \over 4}} \over { – 6{1 \over 2}}} = {{ – 27} \over 6}\)