Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 3 trang 111 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 3 trang 111 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Hai quả cầu nhẹ A và B treo gần nhau. Quả cầu A nhiễm điện âm. Hai quả cầu hút nhau...

Bài 3 trang 111 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. D. khi quả cầu B nhiễm điện âm hoặc không nhiễm điện. Bài: Chủ đề 16: Hai loại điện tích

Hai quả cầu nhẹ A và B treo gần nhau. Quả cầu A nhiễm điện âm. Hai quả cầu hút nhau

A. chỉ khi quả cầu B nhiễm điện âm

Quảng cáo

B. chỉ khi quả cầu B nhiễm điện dương

C. khi quả cầu B nhiễm điện dương hoặc không nhiễm điện

D. khi quả cầu B nhiễm điện âm hoặc không nhiễm điện

Chọn đáp án B.