Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 6 trang 159 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 6 trang 159 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7:  ...

Bài 6 trang 159 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 23: Hiệu điện thế

Hình H23.14 thể hiện một vôn kế đang đo hiệu điện thế giữa hai đầu một dụng cụ điện. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Số đo của vôn kế được tính theo đơn vị V

Quảng cáo

B. GHĐ của vôn kế là 17V

C. ĐCNN của vôn kế là 0,10V

D. Giá trị hiệu điện thế đo được là 11,25V.

 

Chọn đáp án D vì ĐCNN của vôn kế là \({1\over 4} = 0,25V.\)