Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 1 trang 19 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 1 trang 19 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Chọn cụm từ thích hợp trong khung điền vào chỗ trống trong các trường hợp sau ...

Bài 1 trang 19 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Chọn cụm từ thích hợp trong khung điền vào chỗ trống trong các trường hợp sau . Bài 26. Oxit

Chọn cụm từ thích hợp trong khung điền vào chỗ trống trong các trường hợp sau 

Oxit bazơ
oxit axit,
oxit, oxit ,

Quảng cáo

Nguyên tố,

Hợp chất oxit là hợp chất của hai….. trong đó có một nguyên tố là…… Tên của oxit gồm tên nguyên tố cộng với ….
Có hai loại oxit chính đó là…..và………

 

Hợp chất oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi, tên của oxit gồm tên nguyên tố cộng với oxit.
Có hai loại oxit chính đó là oxit bazơoxit axit.